Jak to u nás chodí

Mateřská škola má tři třídy rozdělené věkově na nejmladší Motýlky ve věku 2 - 3 roky, Koťátka ve věku 3 - 6 let a Berušky ve věku 5 - 7 let.


Provozní doba MŠ je od 6,30 do 17,00 hodin, děti se scházejí  do 8,00.

Každý zákonný zástupce má svůj čip, kterým si otvírá hlavní vchody. 
Rodič nebo jiný písemně pověřený zástupce předává dítě do třídy osobně a upozorní na možné zdravotní obtíže. Při aktuálním zjištění známek onemocnění, může učitelka dítě odmítnout a vyžadovat písemné vyjádření lékaře, že je dítě zdravé. Děti odchází z mateřské školy v doprovodu zákonného zástupce nebo jiné pověřené osoby písemně zmocněné. 

  
Rámcový režim dne:

 • 6,30 - 9,10: spontánní činnosti a hra, individuální, skupinové činnosti, pohybové aktivity, svačina 
 • 8,35 - 9,40: edukační činnosti programově řízené - podle činností a počasí přenášíme ven 
 • 9,00 - 11,40: pobyt venku podle skupin, hygiena 
 • 11,05 - 12,15: oběd tří skupin - střídání v jídelně
 • 11,45 - 14,00: hygiena, pohádka, odpočinek (Motýlci 11,45 - 14,00; Berušky, Koťátka 12,15 - 14,00) - dle individuální potřeby spánku a odpočinku
 • 14,05 - 14,45: svačina  
 • 14,45 - 17,00: odpolední zájmové činnosti (individuální, skupinové, volné i řízené, ve třídě nebo venku) do odchodu dětí.

 

Dopolední vzdělávání, hra, pobyt venku        

 • Vzdělávací činnost je u nás založena zpravidla na přímých zážitcích, dětské zvídavosti, potřeby objevovat, naslouchat. Snažíme se nepředkládat dětem hotové návody, ale naopak jim umožňovat hledání samostatných cest tvořivým myšlením a vlastním nápadem.
 • Hra je základem všech činností seberealizace dítěte a prostředkem pro konkrétní pedagogické cíle. Učitelky zajišťují vyvážený poměr mezi hrou volnou a řízenou.
 • Dbáme na dostatečný pobyt venku, který je přizpůsobován stavu počasí s možností zkrácení či prodloužení. V jarních, letních i podzimních měsících se činnosti přesouvají na školní zahradu dopoledne i odpoledne, pobyt venku se tak stává zpravidla celodenním. Zahrada s názvem „Pradědova země“ je pro nás přírodní učebnou – zkoumáme, objevujeme, pěstujeme zeleninu a ovoce, cvičíme, poskytujeme dětem zdravý kontakt s rizikem formou dostatečné volnosti a zdolávání přírodních herních objektů - mají možnost otestovat své vlastní hranice a schopnosti, bystří pozornost a soustředění v daném okamžiku, tím se stávají zodpovědnějšími. Chodíme také na vycházky a výlety do okolní přírody, získáváme tím přímé a nezapomenutelné zážitky, které se stávají základem pro další činnosti. Budeme rádi za pohodlné oblečení pro děti určené jen na venek, aby si mohly uvolněně hrát. Děkujeme, že oblečení podepíšete.

 

Stravování, pitný režim

 • Stravování dětí a zaměstnanců je zajištěno vlastní kuchyní. Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava, která se odráží ve spotřebním koši. Zajišťujeme dostatek ovoce a zeleniny během celého dne. Děti do jídla nenutíme, snažíme se je však motivovat k ochutnání nových zdravých pokrmů. Děti mají k dispozici dostatek tekutin (voda, čaje, vodou ředěné přírodní šťávy) ve třídách i na školní zahradě v termonádobách. Každé dítě má svůj kelímek se značkou k dispozici venku i v MŠ. Běžnou praxí je, že musíme dětem pití často připomínat. Všechny jsou vedeny k sebeobsluze, starší používají příbor, u mladších se zavádí postupně – dle jejich zručnosti. Starší děti mají možnost podílet se na přípravě stolování - nalévají si pití, samostatně si chystají dvakrát do týdne svačinu (mazání pečiva pomazánkou).

 

Důležitý odpočinek…    

 • Děti odpočívají po hygieně na lehátku v prostoru třídy. Starší děti si lehátka i lůžkoviny chystají samy. V době poledního odpočinku respektujeme individuální potřebu spánku, pokud děti neusnou, mohou pouze odpočívat, prohlížet si knížku nebo provádět klidové činnosti s pravidlem nerušit spánek ostatních. Děti relaxují po dobu 30 minut na lehátku při poslechu pohádky a relaxační hudby, pokud neusnou, vstávají a mohou se věnovat klidným činnostem zaměřených na rozvoj dovedností a schopností. Mladší děti mohou dle své potřeby spát déle. Každý pátek dáváme rodičům k vyprání do skříněk pyžamka. 

 

Informační systém, spolupráce s rodiči…

Informační systém:

 • webové stránky – obecné informace pro rodiče a veřejnost
 • páteční zprávy „Bleskovky“ – podrobné interní informace pro jednotlivé zákonné zástupce formou emailu - připravované akce dalších týdnů
 • nástěnky v šatnách
 • denní kontakt s učitelkami, ředitelkou
 • „Povídání o dětech“ – individuální schůzky rodičů s učitelkou 

Spolupráce s rodiči – nejdůležitějšími partnery:

 • tvořivé dílny, besídky
 • maškarní reje
 • odpolední akce mimo MŠ – výlety, uspávání broučků 
 • rozloučení s předškoláky s ukončením školního roku
 • spaní předškoláků v MŠ
 • exkurze do zaměstnání rodičů nebo její zprostředkování
 • zápis do ZŠ
 • ankety, dotazníky
 • vstupní dotazník pro nové rodiče
 • schůzka rodičů a dětí před nástupem do mateřské školy
 • předadaptační návštěvy v MŠ
 • námětové mapy na nástěnce pro rodiče – k akcím školy (pomoc rodičů)
 • „Rodičovský inspiromat“ – nástěnkový brainstorming – rodiče vepisují své nápady k daným integrovaným blokům

 

 • Záleží nám na dobré spolupráci s rodiči, jejich informovanosti o dětech, akcích školy, apod. Rodiče chápeme jako své nejdůležitější partnery, snažíme se o vstřícnou a otevřenou komunikaci a o vytváření prostředí, ve kterém se můžeme vzájemně informovat o výchovném stylu a konzultovat své názory a výchovné postupy. Již před nástupem dítěte do MŠ je umožněno matkám se svými dětmi navštěvovat MŠ, což pomáhá seznamování se s prostředím a předcházení možným adaptačním problémům. Po telefonické domluvě s ředitelkou nebo učitelkami si sami určíte dny i časy odpoledních návštěv. Tzv. hromadné „dny otevřených dveří“ nepořádáme, protože narušují klidné hry zejména mladších dětí. 
 • Pro rodiče dětí již navštěvujících mateřskou školu nabízíme individuální pohovory tzv. „Povídání o dětech“, ve kterých si vzájemně sdělujeme informace o pokrocích a možnostech, školní zralosti a popř. doporučíme kontakt na odborníky – odbornou poradenskou péči. Učitelky také využívají každodenního setkávání s rodiči a poskytují jim nejdůležitější informace o dítěti. Naše mateřská škola je místem, kde jsou za určitých pravidel rodiče vítáni a kde mohou běžně a bez obav vstupovat a hovořit o všem, co je při výchově tíží nebo naopak těší. Rodiče mají možnost se spolupodílet na tvorbě programu a jeho hodnocení svou iniciativou, radami, nápady prostřednictvím rodičovského inspiromatu na nástěnce.

 

Tradičně i netradičně - s rodiči… 

 • tvoření rodičů s dětmi – tvůrčí dílna k různým příležitostem
 • „Vánoční besídka" - společné vyrábění dárků a posezení pracovníků, dětí a rodičů, partnerů školy, ochutnávka vánočního cukroví 
 • „Svátky žen a maminek“ – besídka
 • „Pasování školáků" - loučení s dětmi odcházejícími do školy
 • Podzimní aktivity, např„Uspávání broučků“ , "Podzimní tvoření", akce obměňujeme
 • Zimní aktivity „Olympiády“, bobování
 • „Karnevaly“
 • Výzdoba vchodu na různé téma – dýně, vánoce, velikonoce
 • Brigády - za pomoci rodičů, hrabání listí s táborákem
 • Výtvarné soutěže – společné vyrábění rodič - dítě
 • Oslavy města – zapojení do programu

Tradičně i netradičně – ve školce a jinde…

 

 • Účastníme se různých výtvarných soutěží pro veřejnost
 • „Mikulášská nadílka“ – návštěva Mikuláše a čerta (spolupráce se ZŠ) 
 • „Vynášení „Morény“- lidové dramatizační činnosti 
 • výjezdy za kamarády z jiných mateřských škol (MŠ Mikulovice)
 • školní poznávací výlety 
 • dětský zábavný den ke Dni dětí
 • vystoupení dětí – vítání občánků, domov důchodců, klub důchodců, na náměstí ke slavnostem, akcím města
 • výpravy za živou kulturou – výstavy, koncerty, divadla
 • spaní předškoláků v mateřské škole – červen
 • poznávání kultury města a okolí
 • vítání nových dětí, slavení narozenin a jmenin dětí
 • tematické týdny: barevný, pohádkový, písničkový, lesní, exotický, cestovatelský…
 • návštěvy kina, divadla

 

Nabízíme zprostředkovaně

 • Logopedická depistáž - zajištěna odbornými pracovníky SPC Jeseník 
 • Oční vyšetření - zajištěno odbornými pracovníky speciálního střediska Olomouc